Keep it strong! Keep it simple! Keep it neat!

Tilmeld nyhedsbrev

Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev, så du modtager de nyeste tilbud på maskiner og landbrugstilbehør!

Handelsbetingelser Maskinfabrikken TROFA

1. Gyldighed

 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud og leverancer fra TROFA, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2. Tilbud, ordre og accept

 Tilbud fra TROFA bortfalder, såfremt overensstemmende skriftlig accept fra køber, ikke er TROFA i hænde inden 30 dage fra tilbudsdagen.

3. Produktinformation

 Alle tekniske specifikationer og illustrationer i kataloger og på hjemmesider er vejledende, og TROFA kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i dette materiale.

4. Priser

 Priser beregnes ex works og i danske kroner, hvis anden valuta ikke udtrykkeligt er nævnt i ordren. Priser er eksklusiv moms, men inkl. emballage og er baseret på de ved ordredagen gældende kurser og priser for materiale, lønninger, transportomkostninger og afgifter. Ved ændringer af disse forbeholder TROFA sig ret til at regulere sine priser efter de gældende forhold op til leveringstidspunktet.

5. Betaling

 Betaling sker i henhold til påskrift på faktura. Enhver forsinkelse af betalinger giver TROFA ret til at tilbageholde yderligere leveringer, samt giver TROFA ret til at blive frigjort fra alle øvrige kontraktlige forpligtelser.

Erlægges betaling ikke rettidigt, eller ydes der ifølge aftale kredit, har TROFA krav på forrentning af det skyldige beløb med 2 % pr. påbegyndt måned.

6. Ejendomsforbehold

 Det leverede forbliver TROFA’s ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud.

7. Levering

Såfremt andet ikke udtrykkeligt er skriftligt aftalt, sker levering ex works. 

Medmindre køber selv foranlediger afhentning, afsendes varerne til det af køber anviste sted. Forsendelse sker for købers regning og risiko. Forsikring af købers risiko vedrørende transporten tegnes kun af TROFA, såfremt dette er skriftligt aftalt. 

Medmindre andet er aftalt, sker forsendelse snarest muligt efter leveringstiden er indtruffet og ved anvendelse af TROFA´s sædvanlige transportører.

8. Leveringstid

Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted snarest muligt. I tilfælde hvor leveringstid er aftalt, er levering op til 1 uge før eller efter det stipulerede leveringstidspunkt i enhver henseende at anse for rettidig levering.

TROFA kan kræve udskydelse af leveringstiden i tilfælde, hvor køber kræver forandringer af ordren ved force majeure, jfr. pkt. 14 eller i tilfælde, hvor arbejdet med leverancen må standses eller bliver forsinket ved offentlige pålæg.

Medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt, kan køberen ikke kræve konventionalbod overfor TROFA ved for sen levering.

9. Retur- & fortrydelsesret

Der er ifølge købeloven 14-dages fortrydelsesret på køb over internettet.

Varer kan kun returneres efter forudgående aftale med TROFA. Returvarer skal være kurante og emballeret i original-emballage og være et produkt som TROFA normalt lagerfører.

Der påregnes et returgebyr, der svarer til de omkostninger, der påføres TROFA ved returneringen.

10. Annullering

Ordrer kan kun annulleres ved TROFA´s forudgående accept, og med forbehold overfor køber for debitering af de TROFA påførte omkostninger, dog minimum 10 % af fakturaværdien for den annullerede ordre. Kundespecificerede ordrer kan ikke annulleres.

11. Mangler

TROFA forpligter sig i en periode på 12 måneder fra fakturadato at afhjælpe eventuelle fejl og mangler ved det leverede ved reparation eller omlevering efter TROFA´s valg.

TROFA´s forpligtelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at køber beviser, at det leverede materiel er mangelfuldt, herunder dokumenterer, at materiellet er opbevaret, installeret, anvendt og vedligeholdt korrekt. TROFA’s forpligtelse til køber omfatter ikke sliddele, rør og slanger.

Reparationen foretages hos køberen/leveringsadressen, medmindre TROFA finder det hensigtsmæssigt, at den mangelfulde del eller eventuelt materiellet returneres, således at reparationen kan foretages hos TROFA eller underleverandør.

TROFA´s forpligtelse omfatter alene arbejdsløn og materialer, der er direkte forbundet med afhjælpning af manglen. Alle andre omkostninger, der er forbundet med en opstået mangel, herunder transport, ventepenge, diæter, logi samt omkostninger ved blotlæggelse eller tilgængeliggørelse af defekte dele, er TROFA uvedkommende.

Herudover påtager TROA sig ikke yderligere ansvar for leverancerne, hvorfor køber ikke kan hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købe-summen helt eller delvist.

12. Reklamation

Reklamation over mangler ved en leverance skal ske skriftligt uden ugrundet ophold, efter manglen er eller burde være konstateret. 

Uanset reklamationens art må ingen vare returneres uden aftale med TROFA. De af TROFA accepterede reklamationer krediteres kun efter nærmere aftale.

Køber er forpligtet til at dække TROFA's omkostninger ved købers reklamation over mangler, i det omfang reklamationen er ubegrundet, eller der i øvrigt er tale om mangler, som TROFA ikke er ansvarlig overfor.

13. Produktansvar

TROFA er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af TROFA eller andre personer, som TROFA har ansvaret for. Erstatninger for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau. 

TROFA er på samme betingelser, som gælder personskade, ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, dog kan erstatningen aldrig overstige det til enhver tid gældende maksimumbeløb i den af TROFA tegnede produktansvarsforsikring.

I den udstrækning TROFA måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde TROFA skadesløs i samme omfang, som TROFA´s ansvar er begrænset efter nærværende leveringsbetingelser.Dersom tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

TROFA og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.
TROFA er i enhver henseende ikke ansvarlig for indirekte skader og tab, såsom driftstab, tidstab, tabt avance eller andre lignende tab.

14. Ansvarsfrihed (force majeure)

TROFA er ansvarsfri på manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lock out, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger udenfor TROFA´s kontrol og leveringen af det solgte.

Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringsforholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

15. Tvister og lovvalg

Enhver tvistighed mellem parterne skal afgøres efter dansk ret ved indbringelse for Retten i Horsens eller ved voldgift efter TROFA´s valg.

Vælges voldgift, skal voldgiftsretten nedsættes med 3 medlemmer, der alle udpeges af Præsidenten for Østre Landsret. Et af disse medlemmer skal opfylde betingelserne for at være dommer, hvorimod de øvrige medlemmer skal være fagligt kvalificerede vedrørende tvistens genstand.

Pris og betaling

I denne butik kan du bestille og betale via:
- Visa/Dankort
- e-Dankort
- MasterCard
- MaestroCard

Alle priser hos TROFA - på web-adressen http://www.trofashop.dk er vist eksklusiv Moms. 

 

Maskinfabrikken TROFA
v/Troels Søvang
Kærvej 2
8700 Horsens

TLF.: +45 7565 6287 
e-mail: troels@trofa.dk

Download PDF